Τεχνική Βοήθεια

t (2)
t (1)

● Σχεδιάγραμμα μηχανής, (CAD ή ) κατά τη συζήτηση της λύσης.
● Λεπτομερείς λύσεις εξοπλισμού.
● Σχέδιο διάταξης μηχανής, μετά την κατάθεση και εντός ενός μήνα.
● Η κλήρωση θα παρασχεθεί εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.
● Εγχειρίδιο λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης και λίπανσης.
● Οδηγίες εγκατάστασης.
● Ηλεκτρολογικά σχήματα.
● Λίστα προτεινόμενων ανταλλακτικών.
● Προγραμματισμός PLC.
● Τεκμηρίωση τυπικών εξαρτημάτων.